Δίκτυα Ύδρευσης

 • AQUA M300

  Γεώφωνο για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης.  

 • ATP-407N

  Γεώφωνο για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης.  

 • PIPEMIC

  Εντοπισμός διαρροής σε δίκτυα ύδρευσης και χαρτογράφηση πορείας.

 • BIDI Logger

  Καταγραφικά θορύβου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

 • DRULO

  Καταγραφικό πίεσης δικτυών ύδρευσης.

 • Lokal 400

  Συσχετιστής για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

 • M40

  Ακουστικός εντοπισμός και συντήρηση σε δίκτυα ύδρευσης

 • MAGGIE

  Ανιχνευτής καλυμμάτων φρεατίων.

 • RD312

  Ανιχνευτής καλυμμάτων φρεατίων.

 • RD500

    RD550_WaterPipeLocator

 • RD8200

  Εντοπισμός και χαρτογράφηση θαμμένων αγωγών και καλωδίων.

 • RD7200

  Εντοπισμός και χαρτογράφηση υπόγειων αγωγών και καλωδίων.

error: Content is protected !!