ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Στα περισσότερα συστήματα διανομής νερού ένα μεγάλο ποσοστό του νερού χάνεται πριν να φτάσει στους καταναλωτές. Τυπικό ποσοστό απωλειών είναι το 20%-30% της παραγωγής ενώ σε παλαιό δίκτυο μπορεί να φτάσει και το 50%.
Οι διαρροές νερού σπαταλούν χρήματα αλλά και ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό. Λόγοι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και ασφάλειας επιβάλλουν τον εντοπισμό των διαρροών.

Οι διαρροές συνήθως εντοπίζονται χρησιμοποιώντας ακουστικές διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις ανιχνεύουν τον ήχο ή την δόνηση που δημιουργεί η διαρροή του νερού από τους σωλήνες υπό πίεση. Ο ήχος δημιουργείται από την κίνηση του νερού από την μεριά της υψηλής πίεσης προς το μέρος της χαμηλής, λόγω της προσπάθειας εξισορρόπησης της πίεσης.
Η θέση της διαρροής με το γεώφωνο εντοπίζεται βρίσκοντας το σημείο του εντονότερου θορύβου που προκαλείται από το νερό που διαρρέει υπό πίεση από τον σωλήνα. Ο χειριστής λαμβάνει διαδοχικές μετρήσεις πάνω από τον σωλήνα κατά μήκος της πορείας του και εντοπίζει το σημείο με τον μεγαλύτερο θόρυβο.

Η πλήρης σειρά συσκευών εντοπισμού διαρροών αποτελείται από:
• Εντοπιστές διαρροών, για τον εντοπισμό της θέσης μια διαρροής με ακρίβεια
• Καταγραφικά πίεσης, για την παρακολούθηση του δικτύου
• Καταγραφικά θορύβου, για την παρακολούθηση του δικτύου και τον εντοπισμό διαρροών
• Συσχετιστές, για τον εντοπισμό διαρροών κυρίως σε δίκτυα μεταφοράς
• Σύστηματα εντοπισμού πορείας, για τον εντοπισμό της πορείας πλαστικών σωλήνων με ακουστικό τρόπο.

error: Content is protected !!