Εντοπιστές διαρροών

 • AQUA M300

  Γεώφωνο για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης.  

 • ATP-407N

  Γεώφωνο για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης.  

 • PIPEMIC

  Εντοπισμός διαρροής σε δίκτυα ύδρευσης και χαρτογράφηση πορείας.

 • M40

  Ακουστικός εντοπισμός και συντήρηση σε δίκτυα ύδρευσης

error: Content is protected !!