Duke gjurmuar nëntokën

Sistem lokalizimi të drejtimit dhe të thellësisë së tubove metalike dhe të kabllove të groposura në thellësi deri në 6 metro. Me zgjatje të përshtatshme mund të lokalizojnë tubo jometalike, të identifikonjë kabblo në distanca të mëedha dhe të lokaliyonjë vendin e gabimit në kabëll.

RD8100 RD7100 CAT4-GENNY4

Sisteme lokalizimi të rrjedhjeve në rrjetet e ujit. Përfshihen: Geofone (Ground Microphone), Korrelatorë (Correlators), Rregjistrues Presioni (Pressure Loggers), Rregjistrues Zhurme (Noise Loggers).

RD547-M300 RD533 RD522 RD521

Kamera rregjistrimi në video të ambjenteve të brendshme të tubove. Sisteme të pëeshtatshhme për tubo prej 30mm deri në tubacione të ujrave të zeza. Disponohen sisteme që përdorën me dorë dhe plotësisht të telekomanduara.

Flexiprobe P340 Flexitrax P350

Aparate lokalizimi të kapakeve të humbura të tubacioneve të ujrave të zeza, kur ato mbulohen prej asfaltit të rrugëve.

RD312 RD316

Aparate lokalizimi të vendit të avarisë (qark I shkurtër, prerje etj.) në kabllo.

RD1660 RB3300 RB1270A

Sisteme kontrolli të gjendjes së izolimiti të tubacioneve me mbrojtje katodike.

Pipeline Current Mapper

Radar veshtrimi të nëntokës për lokalizimin e të gjitha rrjeteve nëntokësore, metalike dhe plastike. (Ground Penetrating Radar – GPR).

RD1100-1500